GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jótállási feltételek:
Cégünk eltérő garanciális időtartamot vállal a különböző gyártmányú termékekre. A jótállás az anyag és a gyártás hibából eredő meghibásodásra vonatkozik.

A jótállási határidő kezdete:
A fogyasztói szerződés esetében a teljesítés a fogyasztó részére való átadással történik meg.
A jótállási idő az áru készhezvételének napjától indul.
A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy számlával érvényesíthető.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának az elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló jótállásán alapuló jogai:
A jótállásra kötelezett, a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a vevőnek a törvényből eredő jogait nem érinti.
A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.

Hibás termék esetében:
A vásárló elsősorban kijavítását vagy kicserélését követelheti a terméknek. A választás lehetősége nem áll fenn abban az esetben, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a termék javítását vagy kicserélését legfeljebb 15 napon belül elintézze.
Ha sem a kijavítás, sem a kicserélés nem valósul meg, akkor a fogyasztó elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a vásárló a hibát szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.
A termék kicserélése esetén a garancia időtartama az eredeti vásárlás kezdetétől számítandó.

A vásárlónak kinél és mikor kell bejelentenie a jótálláson alapuló igényét?

– A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak/ szerviznek kell bejelentenie.

– A jogosult, a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogását bejelenteni.

– Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

– A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló a felelős.

Jótállási felelősség kizárása:
– A jótállás feltétele a szakszerűen történő üzembe helyezés.
– A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
-A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt kezelési útmutatót, az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert az eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem tudunk vállalni.
– Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.
– A nem szakszerű beüzemelésből eredő hibáért a forgalmazó a felelősséget kizárja.
– A jótállási igény elbírálása során, a peres vagy peren kívüli eljárás esetén, bevonásra kerül a beüzemelést végző személy.

Megszűnik a jótállás díjtalan javítási kötelezettsége:

– Ha a terméket szakszerűtlenül szerelték be vagy nem tartották be a kezelési karbantartási útmutatóban foglaltakat (pl: túlterhelték a vezérlést, magasabb feszültségű hálózatra lett bekötve a termék mint amennyit gyárilag elbír stb.)
– Ha a terméket fizikailg megsértették
– Ha a termék meghibásodását szakszerűtlen tárolás, javítás,elemi kár okozta
– Ha a termék típusa nem egyezik meg a jótállási jegyben szereplő típussal
– Ha nincs meg a vételt igazoló bizonylat: számla/blokk

A meghibásodással tovább használt terméknél a meghibásodásból fakadó további és súlyosabb hibák a jótállás keretében nem orvosolhatók, és az ilyen okból bekövetkezett baleset, sérülés következményei a jótállásra kötelezettre, forgalmazóra, gyártóra nem átháríthatóak.

Szavatossági jogok:
Az általunk forgalmazott termékekre eltérő idejű garancia vonatkozik amely gyártók szerint szinte minden esetben más, az adott termékcsoportokra vonatkozó garanciális időtartam a termék adatlapján található. Amennyiben ez nincsen feltüntetve, kérjük vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal telefonon vagy email-en keresztül.

Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése, ha a szerelés, szerződéses kötelezettség és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte, akinek magatartásáért a kötelezett (javítószolgálat) felelős.


Ha a jogosult a hibát szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.

A fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dologtermészetével vagy hiba jellegével összeegyezhetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.


Hibás teljesítés esetén a vásárló:

a. elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést, kérhet, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy a kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a vásárlónak okozott kényelmetlenséget.
b. ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kötelezettségének nem tud eleget tenni- választása szerint- megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

A vásárló a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
A fogyasztói szerződésben semmis az a kötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényében meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.

A vásárló a választott szavatossági jogokról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettnek jelezni.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


Ha a jogosult, jótállási igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha hiba a jellegénél vagy a dolog természetnél fogva a meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében a teljesítés időpontjától számított 1 év.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a vásárló a szavatossági igényét a dolognak- a megjelölt hiba szempontjából-elkülöníthető részére tekintetben érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági jogok ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidő eltelte után is érvényesíthetők.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek- ideértve különösen az anyag- és a munka költségeket- a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.

Kicserélés vagy elállás esetén a vásárló nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a vásárló a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.


Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén: Ha a vásárlóval vita keletkezne/ pl. a hiba jellege, a termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés és javítószolgálat közötti mértéke/ és a felek nem tudnak megegyezni, a felügyeleti szervhez kell forduljanak.

Felügyeleti szerv: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest József krt. 6.

Szakvélemény kiadására jogosult szerv:
Bármely olyan szervezet, mely a megfelelő eszközökkel szaktudással rendelkezik és tevékenységi körébe bele tartozik.

A szakvélemény a kérelmező részéről díjköteles.

A szakvélemény a forgalmazóra nézve nem kötelező érvényű.

Ha a forgalmazó / gyártó nem fogadja el a szakvéleményt, akkor a fogyasztó a peren kívüli megegyezés érdekében a Békéltető Testülethez (mely az ügyben eljár, max. 60 napon belül határozatot hoz, a panaszt és az ajánlást nyilvánosságra hozhatja) vagy a Bírósághoz fordulhat.

Minden további vita estén az illetékes Városi Bírósághoz- Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz- fordulhat.

Panaszával, észrevételével forduljon hozzánk bizalommal:

E-mail : info@otthonmester.hu
+36304313106

0
Kosár
  • No products in the cart.